Dłużnik nie płaci w terminie? Wypróbuj bezpłatny generator not księgowych

Więcej informacji o bezpłatnym generatorze not księgowych 40 euro.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności natrafia na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w wyznaczonym terminie. Jeszcze dekadę temu był to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 r. w przypadku wystąpienia opóźnień we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 100 lub 70 euro.

Kiedy przedsiębiorca ma prawo wystawić kontrahentowi notę księgową na 40 (bądź więcej) euro?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie przekraczającej 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, a kiedy wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Co ważne, taką notę można wystawić dłużnikowi od razu po wystąpieniu opóźnienia w płatności, na dodatek bez potrzeby uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednakże zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie naruszy utrzymywanych nierzadko przez lata dobrych układów partnerskich. Przecież przyczyną zwłoki we wniesienia opłaty może być niespodziewane niedopatrzenie lub krótkotrwałe kłopoty finansowe dłużnika, a nie jego umyślny zabieg. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Sprawdź bezpłatny generator not księgowych na 40 euro

Kiedy przedsiębiorca ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak poprawnie należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące normy prawne mówią o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie zawarto w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się na podstawie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zapraszamy do wypróbowania generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – polskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które wyposażone jest również w kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]